Sprijin din partea statului acordat sericicultorilor | Fonduri europene

 

 

   

   În octombrie 2007, UE a stabilit că sericicultorii pot beneficia de un sprijin financiar din fonduri europene de aproape 134 de euro pentru fiecare cutie de ouă de viermi utilizată, dacă livrează producția unei unități de procesare autorizate.

   Pentru a primi subvenția, însă, sunt impuse anumite condiții de productivitate: crescătorii trebuie să achiziționeze de la furnizori autorizați (societatea Sericarom S.A.) cutii care conțin minimum 20.000 de ouă, iar apoi să obțină și să livreze minimum 20 de kilograme de gogoși de viermi de mătase pentru fiecare cutie unei unități de procesare autorizate (societatea Sericarom S.A.); de asemenea trebuie să fie înscriși într-o asociație sericicolă.

Subvenția este în valoare de 133,26 euro pentru fiecare cutie de ouă utilizată, iar plata se face în lei, la limita inferioară a celei mai recente rate de schimb stabilită înainte de 1 octombrie de Banca Centrala Europeană. Pentru obținerea banilor, crescătorii trebuie să depună o cerere la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură.

Pentru completarea formularului de cerere de plată, apăsați aici

Pentru informații complete despre sprijinul acordat de către stat, copiați următorul fișier: ajutorul comunitar acordat crescătorilor viermilor de mătase.

    ORDIN nr. 824 din 3 octombrie 2007 pentru aprobarea Normelor de acordare a ajutorului comunitar crescătorilor de viermi de mătase

Monitorul Oficial nr. 683 din 8 octombrie 2007

ART. 1

Se aprobã Normele de acordare a ajutorului comunitar crescãtorilor de viermi de mãtase, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

ART. 2

Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, denumitã în continuare Agenţie, este instituţia responsabilã pentru

implementarea ajutorului financiar acordat crescãtorilor de viermi de mãtase, având ca sursã de finanţare Fondul European pentru Garantare în Agriculturã (FEGA).

ART. 3

Prezentul ordin creeazã cadrul necesar aplicãrii directe a prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.544/2006 de stabilire a unor mãsuri speciale de încurajare a creşterii viermilor de mãtase, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 286 din 17 octombrie 2006, şi a prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.744/2006 privind normele referitoare la ajutorul pentru viermii de mãtase, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 329 din 25 noiembrie 2006, precum şi a prevederilor Regulamentului Consiliului (CE) nr. 922/72 de stabilire a normelor generale de acordare a ajutorului pentru viermi de mãtase, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 106 din 5 mai 1972.

 ART. 4

Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXĂ

NORME de acordare a ajutorului comunitar crescãtorilor de viermi de mãtase

ART. 1

Producãtorii agricoli, crescãtori de viermi de mãtase, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, beneficiazã de ajutor comunitar dacã achiziţioneazã cutii care conţin cel puţin 20.000 de ouã de viermi de mãtase apte pentru ecloziune de la o unitate autorizatã sanitar-veterinar, denumitã în continuare furnizor, şi obţine şi livreazã minimum 20 kg gogoşi de viermi de mãtase pentru fiecare cutie unei unitãţi autorizate sanitar-veterinar, denumitã în continuare unitate procesatoare.

 ART. 2

 Anul de creştere al viermilor de mãtase începe la data de 1 aprilie a fiecãrui an şi se încheie la data de 31 martie a anului urmãtor.

 ART. 3

 Se aplicã cuantumul de 133,26 euro pentru fiecare cutie de ouã de viermi de mãtase utilizatã, aşa cum este prevãzut la art. 1 alin. (3) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.544/2006 de stabilire a unor mãsuri speciale de încurajare a creşterii viermilor de mãtase.    

 ART. 4

 Plata ajutorului financiar pentru crescãtorii de viermi de mãtase se face în lei, la limita inferioarã a celei mai recente rate de schimb, stabilitã de Banca Centralã Europeanã, înaintea datei de 1 octombrie a anului pentru care se acordã ajutorul financiar, conform prevederilor art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.913/2006.

 ART. 5

Crescãtorii de viermi de mãtase prevãzuţi la art. 1 trebuie sã depunã o cerere de ajutor la sucursala judeţeanã sau a municipiului Bucureşti a Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, denumitã în continuare Agenţie, pe raza cãreia funcţioneazã exploataţia, însoţitã de urmãtoarele documente:

a) copie de pe actul de identitate, certificatul de înregistrare, pentru persoane fizice autorizate;

b) copie de pe codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare pentru persoanele juridice;

c) formular de identitate bancarã a crescãtorului de viermi de mãtase;

d) copie de pe autorizaţia sanitar-veterinarã eliberatã de Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, conform legislaţiei în vigoare;

e) copie de pe certificatul unic de înregistrare al furnizorului şi al unitãţii procesatoare;

f) copie de pe autorizaţia sanitarã veterinarã de funcţionare a furnizorului şi a unitãţii procesatoare;

g) copie de pe factura fiscalã de achiziţionare a cutiilor cu ouã de viermi de mãtase şi de pe factura fiscalã de vânzare a gogoşilor de viermi de mãtase.

ART. 6

În cazul în care au intervenit modificãri ale informaţiilor declarate în cererea de ajutor sau în documentele anexate, crescãtorul de viermi de mãtase are obligaţia de a înştiinţa, în scris, sucursala judeţeanã sau a municipiului Bucureşti a Agenţiei, în termen de 5 zile lucrãtoare de la constatarea acestora.

ART. 7

(1) Agenţia elaboreazã formularistica de solicitare, înregistrare, centralizare, procedurile de desfãşurare a activitãţii şi procedura de control conform riscurilor evaluate, în vederea aplicãrii mãsurii de acordare a ajutorului comunitar pentru crescãtorii de viermi de mãtase.

(2) Agenţia, prin sucursalele judeţene, pune la dispoziţie solicitanţilor formularistica şi documentaţia necesare aplicãrii corecte a mãsurii de acordare a ajutoarelor comunitare pentru crescãtorii de viermi de mãtase.

ART. 8

Agenţia, pe baza cererii de platã şi a documentelor anexate acesteia, deconteazã în contul solicitantului valoarea ajutorului comunitar.

ART. 9

(1) Agenţia transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale centralizatorul sumelor aprobate pentru plata ajutorului comunitar pentru crescãtorii de viermi de mãtase.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale solicitã Ministerului Economiei şi Finanţelor deschiderea creditelor bugetare pentru aceastã mãsurã, în baza situaţiei centralizatoare a sumelor aprobate pentru platã.

(3) Dupã aprobarea de cãtre Ministerul Economiei şi Finanţelor a cererii pentru deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale alimenteazã contul Agenţiei în vederea virãrii sumelor necesare acordãrii ajutorului financiar în conturile solicitanţilor.